Noteć

Noteć je řeka v západním Polsku, která protéká Kujavsko-pomořským, Velkopolským a Lubušským vojvodstvím. Jde o pravostranný přítok Warty. Je dlouhá 361 km. Rozloha jejího povodí činí 17 200 km².

Průběh toku řeky Noteć

Na horním toku Noteću protéká přes jezero Gopło. Níže teče převážně v dolině, která je pozůstatkem odtoku ledovcových vod. Do Warty ústí v Santoku.

Vodní režim

Noteć má průměrný průtok vody v ústí činí 72 m³/s.

Využití

Vodní doprava je možná v délce 274 km. Je to umožněno i díky četným plavebním komorám. Je spojena Bydhošťským průplavem s řekou Vislou.

Osídlení

Na řece Noteć leží města Kruszwica, Inowrocław, Łabiszyn, Nakło nad Notecią, Ujście, Czarnków a Drezdenko.

Historie řeky Noteć

Ve středověku tvořily neprostupné bažiny na dolním toku řeky Noteć hranici mezi Polským královstvím a zeměmi pomořanských kmenů na pobřeží Baltského moře. Pevnosti Santok a Drezdenko, o které se vedly po staletí spory, nakonec získal braniborský markrabě Konrád u příležitosti své svatby s Konstancií Poznaňskou, dcerou velkopolského piastovského knížete Přemysla I., v roce 1260.

Po několika neúspěšných pokusech polských Piastovců o znovuzískání kontroly byla oblast podél dolního toku Noteć nakonec začleněna do Braniborského Neumarku. Po staletí probíhala hranice s velkopolským Poznaňským vojvodstvím mezi Drezdenkem (Driesen) a Krzyží proti proudu na východě. Za vlády braniborského kurfiřta Joachima III Fridricha kolem roku 1603 se pevnost přestavěla a v mokřinách vznikly další osady. První plány na rozsáhlé odvodnění a meliorace vznikly za pruského krále Fridricha Viléma I. v letech 1738/39, se realizovaly až po sedmileté válce v roce 1763.

Po prvním dělení Polska v roce 1772, velkopolské země proti proudu řeky Noteć se připojily k Pruskému království jako okresu Netze. Území vytvořené pruskou správou bylo v roce 1807 opět postoupeno nově vzniklému Varšavskému knížectví, ale usnesením Vídeňského kongresu v roce 1815 připadlo zpět Prusku.

Odkaz Wikipedie

Koupací sudNapsat komentář