Pěna (Peene)

Pěna je řeka v Německu v Předním Pomořansku o délce 142,5 km. Dva prameny řeky leží v severovýchodní části Meklenburské jezerní plošiny asi 25 km na západ od města Demmin. Asi 16 km na severozápad od Kummerowského jezera ve výšce 28 m n. m.. Po překonání několika kilometrů na jih a potom na východ se řeka (tato část označovaná jako Westpeene – dosl. Západní Pěna) nedaleko města Neukalen vlévá do Kummerowského jezera. To je napájeno ještě z jihu řekou Ostpeene – dosl. Východní Pěna). Už jako Pěna vychází ze severního konce Kummerowského jezera a směřuje na severovýchod směrem na Demmin. Na jeho okraji je napájena ze svých dvou největších přítoků – nejdříve pravou Dolencí a následně levou Trebolou. U Lošice řeka mění směr na východ a po zhruba 55 km po průtoku Anklamem, asi 7 km východně od jeho centra, se u jihozápadního cípu ostrovu Uznojem vlévá do Štětínského zálivu.

Pěna

Doprava

Pěna se označuje jako vodní cesta s klasifikací vnitrozemské vodní cesty IV. A to od km 2,50 (soutok Malchiner Peenekanal s Westpeene) po soutok přes Richtgraben s Peenestrom. Úsek ústí řeky vedle Richtgraben patří rovněž do vodní cesty. Odpovědnost nese úřad pro vodní cesty a námořní dopravu v Baltském moři. Nad Demminem až po Malchin se Pěna stává vnitrozemskou vodní cestou III. třídy. Hloubka plavebního kanálu od ústí po severovýchodní konec jezera Kummerow je 2,5 metru, od ústí do jezera po km 2,50 jsou to dva metry. V rámci reformy Ředitelství vodních cest a plavby, kterou v roce 2010 provedlo Spolkové ministerstvo dopravy, stavebnictví a městských záležitostí, a s tím související změny kategorizace spolkových vodních cest, se plánovalo přeřazení Pěny do kategorie „ostatní vodní cesty“.

Díky svému poměrně velkému průřezu, velmi nízkému sklonu, a tedy sotva znatelné rychlosti proudění je poměrně hojně využívanou vodní cestou. Kromě několika propustků a bagrování nedošlo k žádným hydrotechnickým změnám. Do plavby zasahují pouze tři mostní přejezdy (pohyblivé mosty v Anklamu, Demminu a Loitzu). V současnosti jsou mosty v Demminu nepřekonatelnou překážkou pro vyšší vodní plavidla.Napsat komentář