Kapitánské zkoušky a VMP

Kapitánské zkoušky ,VMP.

Zde dodáme odkazy a informace o tom , kde si je můžete udělat , a kde najdete informace ohledně termínu na SPS (Státní plavební správě)

Zde najdete zkušební testy

http://www.spspraha.cz/zkousky/zkousky.aspx

Vůdce malého plavidla a mezinárodního průkazu vůdce rekreačního plavidla

Vůdce malého a rekreačního plavidla

Ve smyslu § 24 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, musí být plavidlo při provozu na vodní cestě vedeno vůdcem plavidla. Způsobilost k vedení různých kategorií plavidel stanovuje vyhláška o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel.

Ve smyslu § 13 vyhlášky o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel je vůdce malého plavidla oprávněn vést na všech vodních cestách České republiky malá plavidla.

Pro plavbu výhradně v České republice je určen průkaz vůdce malého plavidla:

Vůdce malého plavidla je oprávněn vést v zahraničí rekreační plavidlo, (malé plavidlo, kterým není provozována koncesovaná vodní dopraZde najdete zkušební testyva):

 • v oblasti I – na zahraničních vnitrozemských vodních cestách, na kterých je oprávnění uznáváno, (pokud splní podmínky pro získání oprávnění vůdce malého plavidla dle níže uvedených kategorií)

 • v oblasti C – v pobřežních mořských vodách, na kterých je oprávnění uznáváno, do 1 námořní míle od pevniny nebo pobřežních ostrovů, do 4° Beaufortovy stupnice (pokud splní podmínky pro získání oprávnění vůdce malého plavidla dle níže uvedených kategorií a vykoná navíc teoretickou zkoušku z teorie plavby na moři).

Pro plavbu v České republice a v zahraničí je určen průkaz vůdce rekreačního plavidla a průkaz vůdce malého plavidla:

Podmínky, které musí žadatel splnit

Kategorie M20, M, S20, S:

 • věk nejméně 16 let,

 • úspěšné absolvování teoretické zkoušky alespoň pro kategorii M nebo M20, volitelně pak pro kategorii S nebo S20,

 • úspěšné absolvování ověření praktických dovedností při vedení malého plavidla u pověřené osoby pro kategorii M a S.

Kategorie M24:

 • věk nejméně 20 let,

 • vlastnictví průkazu vůdce malého plavidla kategorie M nebo M a S alespoň 4 roky,

 • úspěšné absolvování ověření praktických dovedností při vedení malého plavidla u pověřené osoby pro kategorii M24.

Předkládané doklady a náležitosti

 • žádost o vydání plavebního dokladu (formulář žádosti lze získat na kterékoliv pobočce Státní plavební správy, na vyžádání je možno ho zaslat poštou), nebo je dostupný zde ve formátu PDF (u tohoto formátu zvolte při tisku žádosti v poli „Měřítko stránky“ položku „Žádné“, jinak nebude žádost vytištěna ve správné velikosti) Státní plavební správa doporučuje podrobně prostudovat pokyny k vyplnění žádosti; žádost o vydání průkazu po zkoušce lze také podat elektronicky, informace o tom, kde a jak žádost vyplnit, je k dispozici na webových stránkách Státní plavební správy,

 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti (ve vztahu k vedení malého plavidla) dle podmínek zdravotní způsobilosti, který vystavuje zpravidla praktický lékař, u něhož je žadatel registrován, ne starší než 3 měsíce (ke dni podání žádosti), formulář je dostupný ve formátu PDF,

 • osvědčení o výsledku ověření praktických dovedností při vedení malého plavidla vydané pověřenou osobou společně se žádostí o vydání plavebního dokladu, nikoli později. Toto nemusí předkládat držitelé platného průkazu způsobilosti vůdce plavidla, které není malým (pro kategorii M) nebo velitele námořní jachty vydaného podle zákona o námořní plavbě (pro kategorii M, případně S).

  UPOZORNĚNÍ: Žadatelé o kategorii M a S (bez omezení) musí Ověření praktických dovedností u pověřené osoby absolvovat před podáním žádosti na pobočky SPS!!! Bez osvědčení o ověření praktických dovedností při vedení malého plavidla přiloženého k žádosti není možné přijmout žadatele k teoretické zkoušce.

  Žadatelé o kategorii M20 a S20 (s omezením výkonu motoru a plochy plachet) výše uvedené osvědčení nepředkládají.

 • správní poplatek 500,- Kč.

Písemnou žádost na předepsaném formuláři spolu s příslušnými doklady je možno zaslat na jakoukoliv pobočku Státní plavební správy v PrazeDěčíně a Přerově (územní působnost poboček), nebo ji podat osobně, nejpozději 10 pracovních dnů před požadovaným termínem zkoušky. Případná změna již podané žádosti musí být provedena nejpozději 2 úřední dny před termínem zkoušky.

Pro oprávnění vůdce malého a rekreačního plavidla jsou stanoveny následující kategorie:

 • M opravňuje k vedení malého plavidla bez vlastního strojního pohonu a plavidla s vlastním strojním pohonem bez omezení výkonu – pro držitele oprávnění, který vykonal teoretickou zkoušku a absolvoval ověření praktických dovedností při vedení malého plavidla u pověřené osoby.

 • M20 opravňuje k vedení malého plavidla bez vlastního strojního pohonu a plavidla s vlastním strojním pohonem s omezením výkonu motoru do 20 kW, pokud vykonal teoretickou zkoušku.

 • M24 tato kategorie má zvláštní postavení. Opravňuje k vedení rekreačního plavidla s délkou trupu do 24 m. Uznání průkazu této kategorie lze zaručit pouze v České republice, kde pro plavbu tohoto plavidla platí pravidla plavebního provozu jako pro plavbu plavidla, které není malým.

 • S opravňuje k vedení malého plavidla bez vlastního strojního pohonu a plachetnice bez omezení celkové plochy plachet – pro držitele oprávnění, který vykonal teoretickou zkoušku a absolvoval ověření praktických dovedností při vedení malého plavidla u pověřené osoby.

 • S20 opravňuje k vedení malého plavidla bez vlastního strojního pohonu a plachetnice s omezením celkové plochy plachet do 20 m2, pokud vykonal teoretickou zkoušku.

Zkouška

Žadatel je připuštěn k vykonání zkoušky na základě kladného posouzení splnění výše uvedených podmínek.

Žadatel musí při zkoušce způsobilosti prokázat teoretické znalosti v písemném testu ve smyslu Zkušebního řádu, vydaného platným rozhodnutím ředitele Státní plavební správy. Zkouška se provádí před komisí Státní plavební správy a žadatel ji musí vykonat osobně.

Teoretickou zkoušku vykoná žadatel o kategorii M, M20, S, S20, a o průkaz vůdce rekreačního plavidla pro oblast plavby C (příbřežní plavba na moři).

Žadatel může vykonat zkoušku v nejbližším volném termínu následujícím po podání žádosti. Zde můžete nalézt volné termíny zkoušek: Vyhledání zkoušek způsobilosti.

 Písemný test

Základní část určená pro kategorie M a M20 obsahuje 5 testových listů po 7 otázkách, celkem 35 otázek. Otázky jsou vybrány z otázek z předmětů plavební provoz, základy techniky a základy první pomoci. Doba na zpracování testu je maximálně 30 minut. Test je hodnocen počtem bodů, za každou správnou odpověď je přidělen 1 bod. Uchazeč „vyhověl“, dosáhl-li nejméně 30 bodů.

Pro zobrazení souboru otázek klikněte sem.

Doplňková část určená pro kategorie S a S20 obsahuje 2 testové listy po 7 otázkách, celkem 14 otázek. Otázky jsou vybrány ze souboru otázek ze základů konstrukce plachetnic, teorie plavby plachetnic a techniky plachtění. Doba na zpracování testu je maximálně 10 minut. Test je hodnocen počtem bodů, za každou správnou odpověď je přidělen 1 bod. Uchazeč „vyhověl“, dosáhl-li nejméně 11 bodů.

Pro zobrazení souboru otázek klikněte sem.

Zkouška pro oblast C – příbřežní plavba na moři: je určena pro držitele alespoň kategorie M nebo M20, volitelně S nebo S20. Test obsahuje 4 testové listy po 7 otázkách, celkem 28 otázek z předmětů mezinárodní námořní právo a předpisy (vybrané paragrafy zákona č. 61/2000 Sb., vybraná pravidla Úmluvy o mezinárodních pravidlech pro zabránění srážkám na moři – COLREG 1972), základy navigace a značení mořských vodních cest – systém IALA, základy meteorologie, základy bezpečnosti a záchrany života na moři. Doba na zpracování testu je maximálně 25 minut. Test je hodnocen počtem bodů, za každou správnou odpověď je přidělen 1 bod. Uchazeč „vyhověl“, dosáhl-li nejméně 24 bodů.

Pro zobrazení souboru otázek klikněte sem.

Každá otázka nabízí 3 odpovědi (a, b, c), z nichž jen jedna je správná. Test se provádí pomocí počítače.

Postup v případě neúspěchu

Pokud žadatel při zkoušce neprospěje, má možnost vykonat opravnou zkoušku v následném zkušebním termínu, nejpozději však do čtyř měsíců od podání žádosti. Po čtyřech měsících je třeba podat novou žádost, včetně všech aktualizovaných dokladů. Bližší podrobnosti o organizaci zkoušek vůdce malého a rekreačního plavidla viz Informace o organizaci zkoušek vůdce malého a rekreačního plavidla.

Vydání průkazu

Průkazy jsou vydávány v den vykonání zkoušky, a to co možná nejdříve po jejím dokončení, postupně tak, jak uchazeči skončili. Z kapacitních důvodů je však třeba počítat s určitou prodlevou, ponechte si tedy časovou rezervu pro převzetí průkazu (čas závisí na počtu úspěšných uchazečů a času dokončení zkoušky – jakmile získáme konkrétní zkušenosti, čas zde uvedeme).

Pokud se z vážných důvodů nebudete moci zdržet, můžete si průkaz osobně vyzvednout v úředních hodinách na pobočce Státní plavební správy. Také je možné požádat druhou osobu, aby průkaz na základě vámi podepsané plné moci (nemusí být ověřená) vyzvedla za vás, a to buď v den zkoušky, nebo později v úředních hodinách.

Průkazy vydané po zkoušce již nezasíláme poštou. Průkazy v ostatních případech (náhradní doklad) jsou vydávány osobně v úředních hodinách osobám s bydlištěm v sídle pobočky, poštou ostatním. Pro vyhledání aktuálního stavu průkazu připravovaného k vydání slouží aplikace Průkazy připravené k převzetí.

Platnost průkazů

Novela zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, která vyšla ve sbírce zákonů 31. 7. 2014 pod číslem 187/2014 Sb., stanoví v přechodných ustanoveních povinnost postupné výměny průkazů, vydaných Státní plavební správou do konce roku 2014. Pokud držitel průkazu nepožádá některou z poboček Státní plavební správy o jeho výměnu ve lhůtě stanovené zákonem, pozbude průkaz platnosti třicátým dnem ode dne uplynutí stanovené lhůty. Podrobnější informace o výměně průkazů a lhůty stanovené zákonem naleznete zde.

Vydávání a uznávání průkazů vůdce malého a rekreačního plavidla cizincům

Státní plavební správa vydává a uznává mezinárodní průkazy rekreačního plavidla podle rezoluce č. 40 vydané komisí pro vnitrozemskou plavbu Evropské hospodářské komise OSN (dále rezoluce). V říjnu 2010 byl přijat touto komisí dodatek rezoluce a začátkem roku 2011 byla revidovaná rezoluce zveřejněna. Na základě doporučení rezoluce vydává a uznává Státní plavební správa mezinárodní průkazy vůdce rekreačního plavidla podle následujících zásad:

 1. Průkaz vůdce malého plavidla pro plavbu v České republice (ČR) bude VYDÁN buď na základě zkoušky vykonané na Státní plavební správě občanovi jakéhokoliv státu, pokud splní podmínky nutné k vydání průkazu.  Průkaz vůdce rekreačního plavidla pro plavbu v zahraničí bude VYDÁN cizinci – držiteli průkazu vůdce malého plavidla, pokud se prokáže povolením k trvalému nebo dlouhodobému pobytu v České republice (dále povolením) platnost průkazu bude stanovena na dobu platnosti povolení, občanu kteréhokoliv severoamerického státu a Kanady (platnost průkazu bude omezena na 2 roky) a dále občanu země, která není členem EHK/OSN (platnost průkazu bude omezena na 2 roky). Průkaz NEBUDE vystaven občanu kteréhokoliv členského státu EHK/OSN. Seznam členských států EHK/OSN je zde.

 2. Pro plavbu v České republice bude občanům ČR i cizincům UZNÁN buď průkaz vůdce malého plavidla získaný na základě zkoušky u Státní plavební správy, nebo mezinárodní průkaz vůdce rekreačního plavidla vystavený oprávněným orgánem uvedeným v příloze 4 rezoluce v zemi, která k rezoluci přistoupila a průkaz byl na základě doporučení rezoluce vydán (viz příloha 2, 3 a 4 Rezoluce č. 40 EHK/OSN (cz)english version ). Pro plavbu v České republice NEBUDE UZNÁN mezinárodní průkaz vůdce rekreačního plavidla s oprávněním vystaveným POUZE pro plavbu na moři a dále průkaz, z nějž není zřetelné, že byl vydán podle rezoluce.

Další informace k této tematice získáte zde.

Další podrobnosti o problematice průkazů vůdce malého a rekreačního plavidla, viz Nejčastější dotazy – průkaz vůdce malého plavidla a mezinárodní průkaz vůdce rekreačního plavidla.

Informace o organizaci zkoušek vůdce malého a rekreačního plavidla

 • Zkoušky se zahajují v dobu stanovenou v informacích o termínech zkoušek.

 • Před kontrolou osobních údajů si ještě ujasněte požadované způsobilosti, abyste skutečně skládali zkoušku ze správných předmětů. Tyto požadované způsobilosti potvrďte při kontrole osobních údajů zkušebnímu komisaři. Co chci vést:Zkušební komisař ověří podle dokladu (občanský průkaz, pas, povolení k pobytu) vaši totožnost, přidělí vám terminál, u kterého budete vykonávat zkoušku. U přiděleného počítače najdete písemné pokyny, k obsluze počítače, které si pečlivě pročtěte.

  • pouze motorový člun

   • motorový člun do 20 kW výkonu motoru – zaškrtávám kategorii M20 – dělám teoretickou zkoušku u Státní plavební správy,
   • motorový člun s neomezeným výkonem motoru – zaškrtávám kategorii M – nejprve dokládám osvědčení o výsledku ověření praktických dovedností při vedení malého plavidla kategorie M vydané pověřenou osobou a následně dělám teoretickou zkoušku u Státní plavební správy,
  • motorový člun i plachetnici

   • i plachetnici do 20 m2 plachet – zaškrtávám kategorii M nebo M 20 a S20 (dělám jen teoretickou testovou zkoušku z otázek vůdce malého plavidla a otázek vůdce malého plavidla – plachty)
   • i plachetnici s neomezenou plochou plachet – zaškrtávám kategorii M nebo M 20 a S – nejprve dokládám osvědčení o výsledku ověření praktických dovedností při vedení malého plavidla kategorie S vydané pověřenou osobou a následně dělám teoretickou zkoušku u Státní plavební správy.
  • Kde chci s těmito způsobilostmi jezdit:

   • pouze v České republice a na evropských vnitrozemských vodních cestách – zaškrtávám spolu s výše uvedenými kategoriemi oblast I – vnitrozemské vodní cesty (nedělám již žádnou zkoušku, oprávnění je mi přiznáno na základě úspěšné teoretické testové zkoušky z otázek vůdce malého plavidla),

   • kromě české a evropské „sladké vody“ i na moři v Evropě do 1 námořní míle od břehu – zaškrtávám spolu s výše uvedenými kategoriemi a s oblastí plavby I ještě navíc oblast C – příbřežní plavba na moři (dělám ještě teoretickou zkoušku z otázek z teorie plavby na moři).

 • Zkušební komisař ověří podle dokladu (občanský průkaz, pas, povolení k pobytu) vaši totožnost, přidělí vám terminál, u kterého budete vykonávat zkoušku. U přiděleného počítače najdete písemné pokyny, k obsluze počítače, které si pečlivě pročtěte.

 • Po zahájení zkoušky nebudete moci odcházet od počítače, v případě nutnosti výjimečně lze počítač opustit po skončení jednoho testu před spuštěním dalšího.

 • Po ukončení testu se vám na obrazovce počítače zobrazí výsledek, vyhověl – nevyhověl s počtem dosažených bodů. Po ukončení celé teoretické zkoušky dále postupujete podle výsledku zkoušky:

  • Pokud jste vyhověl ve všech předmětech, vyčkáte po dohodě s komisaři na vydání průkazu. Po předání průkazu potvrdíte písemně jeho převzetí a tím zkouška končí. Průkazy se vydávají v den zkoušky, nevyzvednuté průkazy je možno vyzvednout osobně na pobočkách Státní plavební správy v úředních hodinách. Pro druhou osobu je možné vyzvednou průkaz na základě plné moci, kterou tato osoba vystaví (plná moc nemusí být ověřená).

  • Pokud jste vyhověl pouze v některých předmětech (vyhověl částečně), můžete se rozhodnout, zda budete pokračovat dále v opravné zkoušce (v tom případě můžete po zkoušce dohodnout s komisařem termín opravné zkoušky, kterou musíte vykonat do 4 měsíců od podání žádosti) nebo požádáte rovnou o vystavení průkazu v rozsahu, v němž jste zkoušku složil (podepíšete požadavek tohoto znění a vyčkáte vydání průkazu).

  • Pokud jste nevyhověl a máte nárok na opravu, dohodnete s komisařem opravný termín zkoušky. Pokud jste vyčerpal opravné termíny, musel byste pro získání požadovaného oprávnění znovu podat žádost se všemi náležitostmi kromě osvědčení o výsledku ověření praktických dovedností při vedení malého plavidla vydané pověřenou osobou.

O tom, že jste nesplnil podmínky vaší žádosti, vám bude vystaveno rozhodnutí, které, pokud požádáte, vám bude zasláno obyčejnou poštou, pokud nepožádáte, bude zasláno na doručenku na vaši adresu.