Prodloužení možnosti výměny průkazů způsobilosti vůdce malého a rekreačního plavidla (VMP)

Prodloužení možnosti výměny průkazů způsobilosti vůdce malého a rekreačního plavidla (VMP)

1. 6. 2023 Vyp Od admin

Informace Státní plavební správy č. 13/2023 ze dne 1. 6. 2023
o prodloužení možnosti výměny průkazů způsobilosti vůdce malého
a rekreačního plavidla (VMP) a poslední lhůtě k jejich výměně


Státní plavební správa informuje plaveckou veřejnost o prodloužení možnosti výměny průkazů
způsobilosti vůdce malého a rekreačního plavidla. Novela zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské
plavbě, která nabyla účinnosti dne 1. března 2023, stanoví v přechodných ustanoveních možnost
i nadále požádat o výměnu průkazu způsobilosti vůdce malého a rekreačního plavidla, a to nejpozději
do 1 roku ode dne nabytí účinnosti novely zákona, tedy do 29. února 2024.


Výměna se týká držitelů neplatných průkazů způsobilosti vůdce malého a rekreačního plavidla,
vydaných před 1. 1. 2015, kteří si je nevyměnili na základě přechodných ustanovení obsažených
v zákoně č. 187/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve
znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů.


Státní plavební správa opakovaně doporučuje zkontrolovat si datum vydání průkazu způsobilosti,
a pokud je na průkazu uvedeno datum vydání před 1. 1. 2015, průkaz vyměnit na některé z poboček
Státní plavební správy. K výměně je třeba podat žádost o výměnu průkazu způsobilosti a přiložit
průkaz, který má být vyměněn. Taková výměna je bezplatná. Pokud žadatel původní průkaz Státní
plavební správě neodevzdá, zaplatí se žádostí správní poplatek 100,- Kč.

Vzhledem k tomu, že jdeo výměnu neplatného průkazu způsobilosti, je nutné přiložit k žádosti o výměnu lékařský posudeko zdravotní způsobilosti (podle vyhlášky č. 11/2023 Sb., o zdravotní způsobilosti ve vnitrozemsképlavbě), ne starší 3 měsíců, potvrzený praktickým lékařem. Formuláře jsou k dispozici na webových stránkách plavebního úřadu, v sekci Doklady osob. Žádost o výměnu nelze podat elektronickou cestou.


Držitele výše uvedených průkazů způsobilosti vůdce malého a rekreačního plavidla, kteří doposud
o jejich výměnu nepožádali, upozorňujeme na skutečnost, že jsou držiteli neplatných průkazů.
O výměnu těchto průkazů je možné požádat do 29. 2. 2024, což je konečné datum výměny