EURIS

https://www.eurisportal.eu/

Europe cruise planner here

EuRIS vám poskytuje snadný přístup ke všem informacím, které potřebujete jako vůdce plavidla, majitel plavidla nebo logistický provozovatel na hlavních evropských vodních cestách. Můžete registrovat svá plavidla a sledovat jejich cestu, dostávat zprávu, když jedno z vašich plavidel propluje určitým místem na síti, a požádat o informace o plavidlech, plavbách a nákladu. A existuje mnoho dalších možností. Jako vlastník informací máte vždy možnost určit, kdo může které informace vidět.

EuRIS prezentuje veškeré informace o vodních cestách a provozu třinácti evropských zemí na praktických mapách nebo v tabulkách, se

 • zobrazením provozu v reálném čase
 • informací o poloze oprávněných plavidel
 • Zprávami vůdcům plavidel
 • aktuálními vodními stavy, průtoky, podjezdnými výškami mostů, hloubkami vody
 • informace o plavební dráze, mostech, plavebních komorách, vývazištích, terminálech
 • provozní doba plavebních komor a mostů
 • plánovač cesty a plavby
 • délka cesty a předpokládaný čas připlutí 
 • a mnoho dalších informací!

EuRIS spojuje všechny relevantní informace na jednom místě!

EuRIS gives you easy access to all the information you need as a skipper, vessel owner or logistics operator on Europe’s major waterways. You can register your vessels and track their journey, receive a message when one of your vessels passes a certain point on the network, and request information about vessels, voyages and cargo. And there are many other options. As the owner of the information, you always have the ability to determine who can which information can see.

EuRIS presents all the information about the waterways and operations of thirteen European countries on handy charts or tables, with

 • real-time traffic displays
 • information on the location of authorised vessels
 • Messages to skippers
 • current water levels, flows, bridge heights, water depths
 • information on fairways, bridges, locks, lock gates, terminals
 • operating hours of locks and bridges
 • route and voyage planner
 • journey length and estimated time of arrival
 • and much more!

EuRIS brings together all relevant information in one place!